Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laats bijgewerkt op 30-05-2019

  1. Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Inspiranto, en een Opdrachtgever waarop Inspiranto deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Inspiranto, voor de uitvoering waarvan door Inspiranto derden dienen te

worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Inspiranto en de

Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van

deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

algemene voorwaarden.

7. Indien Inspiranto niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Inspiranto in

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte

naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  1. Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Inspiranto zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte

een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan

aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien hetproduct of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd

niet meer beschikbaar is.

2. Inspiranto kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,

daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Inspiranto daaraan niet gebonden.

De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij Inspiranto anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Inspiranto niet tot het verrichten van

een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  1. Artikel 3: Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Inspiranto en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Inspiranto derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen. Inspiranto dient daarbij een redelijke termijn te

worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Inspiranto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de

op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Inspiranto heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

5. Indien door Inspiranto of door Inspiranto ingeschakelde derden in het

kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de

Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste

faciliteiten.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Inspiranto. De Opdrachtgever is verplicht de

zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien

de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Inspiranto gerechtigd de

zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies,

beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment

waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Inspiranto is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en

het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Inspiranto de uitvoering

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de

Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Inspiranto

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

Inspiranto worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Inspiranto zijn verstrekt, heeft Inspiranto het recht

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de

Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan

nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Inspiranto ter beschikking heeft

gesteld. Inspiranto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

Inspiranto is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de

aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de

Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan

ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Inspiranto zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van

de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is

Inspiranto gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor

akkoord is gegeven door de binnen Inspiranto bevoegde persoon en de

Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere

voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan

uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde

overeenkomst levert geen wanprestatie van Inspiranto op en is voor de

Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Inspiranto een verzoek tot wijziging

van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg

zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te

leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van

hetgeen waartoe hij jegens Inspiranto gehouden is, dan is de Opdrachtgever

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inspiranto daardoor direct of

indirect ontstaan.

14. Indien Inspiranto met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs

overeenkomt, dan is Inspiranto niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging

van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is

om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs

voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar

oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere

gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer

bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de

overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5

afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden, tenzij Inspiranto

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

overeengekomen uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Inspiranto

rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van

de overeenkomst zal plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie

maanden na de koop zal plaatsvinden.  1. Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Inspiranto is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de

overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst

Inspiranto ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het

sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of

indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Inspiranto

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Inspiranto bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van

Inspiranto kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Inspiranto op

de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Inspiranto de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Inspiranto tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Inspiranto

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct

en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Inspiranto

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,

terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Inspiranto, zal Inspiranto

in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Inspiranto

extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening

gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde

termijn te voldoen, tenzij Inspiranto anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven

ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid

waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat

het Inspiranto vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te

zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen

van Inspiranto op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen

de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte

zaken, vermeerdert met de eventuele aan afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor

de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de

Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  1. Artikel 5: Overmacht

1. Inspiranto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de

Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Inspiranto geen invloed kan

uitoefenen, doch waardoor Inspiranto niet in staat is zijn verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van Inspiranto of van derden daaronder

begrepen. Inspiranto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Inspiranto zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Inspiranto kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan

twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,

zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Inspiranto ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen

uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Inspiranto gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen

als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  1. Artikel 6: Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door

Inspiranto aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk

anders door Inspiranto aangegeven. Inspiranto is gerechtigd om

periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de

wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van

het volledig verschuldigde bedrag.

3. Inspiranto heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Inspiranto kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de

betaling aanwijst. Inspiranto kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,

indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Inspiranto

verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling

6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling

van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten

rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden

berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,

momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Inspiranto

echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele

gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente

verschuldigd.  1. Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Inspiranto geleverde blijft eigendom

van Inspiranto totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Inspiranto

gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Inspiranto geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het

eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht

mag worden om de eigendomsrechten van Inspiranto veilig te stellen. Indien

derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Inspiranto

daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de

Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en

de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Inspiranto ter inzage te

geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Inspiranto gerechtigd tot

deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Inspiranto

bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat

kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Inspiranto zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan Inspiranto en door Inspiranto aan te wijzen derden om

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Inspiranto zich bevinden

en deze terug te nemen.  1. Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Inspiranto te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en

normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en

waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde

garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik

daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Inspiranto kan in dat geval andere garantie en andere

voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na

levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn

overeengekomen. Indien de door Inspiranto verstrekte garantie een zaak betreft

die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de

producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en /

of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Inspiranto, de

Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben

getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet

bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver of bewerkt op een andere dan de

voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien

het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Inspiranto

geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals

bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is

overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering

schriftelijk aan Inspiranto te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken

dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking

daarvan, schriftelijk aan Inspiranto te worden gemeld. De melding dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Inspiranto

in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Inspiranto in de

gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens

bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Inspiranto opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan

zal Inspiranto de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Inspiranto

, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende

vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de

Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Inspiranto te retourneren

en de eigendom daarover aan Inspiranto te verschaffen, tenzij Inspiranto

anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Inspiranto

daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Inspiranto en de door Inspiranto bij de

uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.  1. Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Indien Inspiranto aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Inspiranto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan

doordat Inspiranto is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte

onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Inspiranto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Inspiranto beperkt tot maximaal tweemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Inspiranto is in ieder geval steeds beperkt tot het

bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Inspiranto is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van Inspiranto aan de overeenkomst te laten beantwoorden,

voor zoveel deze aan Inspiranto toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,

gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden. Inspiranto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie. 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inspiranto of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

Artikel 10: Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Inspiranto voor eventuele aanspraken van derden,

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de

oorzaak aan andere dan aan Inspiranto toerekenbaar is. Indien Inspiranto

uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

Opdrachtgever gehouden Inspiranto zowel buiten als in rechte bij te staan en

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de

Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inspiranto

, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en

schade aan de zijde van Inspiranto en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  1. Artikel 11: Intellectuele eigendom

1. Inspiranto behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Inspiranto

heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen

kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt

vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.  1. Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Inspiranto partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in

het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken

partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Inspiranto is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft

Inspiranto het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  1. Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden via de URL http://Inspiranto.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten

tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Inspiranto.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.  1.  

  2.  

  3. Bijlage 1: Verwerking van persoonsgegevens

Indien Inspiranto bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van

Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden

de onderstaande voorwaarden van toepassing.  1. Artikel 1: Algemeen

1. De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is

toegekend.

2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als

verantwoordelijke. Inspiranto vervult de rol van verwerker.  1. Artikel 2: Doeleinden van de verwerking

1. Inspiranto verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst

in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal

uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die

doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming

worden bepaald.

2. Gelet op de aard van de Diensten, zal Inspiranto onder de Overeenkomst alle

persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik

van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Inspiranto

worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het

gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient

Opdrachtgever dit vooraf aan Inspiranto te melden en zullen Partijen in

overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten

worden.

  1. Artikel 3. Verdeling verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en

regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door Inspiranto worden

uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.

2. Inspiranto is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de

persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de

uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval

begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de

Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan

Inspiranto zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden,

is Inspiranto niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze

verwerkingen rust bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot

verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken

op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Inspiranto voor alle

aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde

garantie door Opdrachtgever.  1. Artikel 4. Verplichtingen van partijen

1. Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Inspiranto

zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de

AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Inspiranto

vanuit diens rol als verwerker.

2. Inspiranto zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke

termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn

verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en

regelgeving.

3. Inspiranto zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan

Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-

beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De

door Inspiranto redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de

voornoemde bijstand zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

4. De verplichtingen van Inspiranto die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook

voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Inspiranto

, waaronder werknemers.  1. Artikel 5. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Inspiranto verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie.

Opdrachtgever geeft Inspiranto daarnaast toestemming voor de verwerking

van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de

daarvoor geldende wet- en regelgeving.

2. Inspiranto zal Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke

landen de persoonsgegevens worden doorgegeven. Artikel 6. Inschakelen van subverwerkers

1. Opdrachtgever geeft Inspiranto hierbij toestemming om, in het kader van de

Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden

(subverwerkers) in te schakelen. Inspiranto zal Opdrachtgever op verzoek

informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

2. Indien Inspiranto het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te

schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Inspiranto de

Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee

weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Inspiranto.

Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn

van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

3. Indien Opdrachtgever binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het

voornemen van Inspiranto om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen

beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen.

Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van

Inspiranto, dan is Inspiranto gerechtigd om de betreffende nieuwe

derde in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te

zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.  1. Artikel 7. Beveiliging

1. Inspiranto zal zich inspannen passende technische en organisatorische

maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen

enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting,

wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Inspiranto heeft hiervoor de

volgende maatregelen genomen:

a. Zo veel als mogelijk gebruik maken van versleuteling van persoonsgegevens met

behulp van encryptiemethoden die als veilig worden beschouwd;

b. Zo veel als mogelijk gebruik maken van SSL-certificaten voor een veiligere data-

overdracht tussen webbrowser en server. Opdrachtgevers wordt de mogelijkheid

geboden om hun website op deze manier te beveiligen;

c. Regelmatig uitvoeren van updates van zowel door Inspiranto ontwikkelde

software als geïntegreerde software van derden;

d. Regelmatig wijzigen van wachtwoorden die toegang tot (een deel van) de server

verschaffen. Wachtwoorden die door Opdrachtgever of haar gebruikers zelf

kunnen worden gekozen, moeten voldoen aan strenge eisen; e. Regelmatig uitvoeren van back-ups waarmee de beschikbaarheid van en de

toegang tot de persoonsgegevens tijdig hersteld kan worden;

f. Up-to-date houden van software, zoals browsers, virusscanners en operating

systems bij Inspiranto;

g. Bevordering van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers;

h. Een verzoek tot verwijderen van data in door Inspiranto ontwikkelde

beheersystemen wordt waar mogelijk direct doorgevoerd. Hierdoor wordt data

waar mogelijk direct vernietigd;

2. Opdrachtgever beslist zelf welke persoonsgegevens door Inspiranto verwerkt

worden en stelt enkel persoonsgegevens aan Inspiranto ter beschikking voor

verwerking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de volgens

Opdrachtgever vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.  1.  

  2. Artikel 8. Datalekken

1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Inspiranto zich

naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk

binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of hij

de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Inspiranto

spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate

informatie te verstrekken.

2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op

de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het

verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang

tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke)

meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Inspiranto

meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel

betrokkenen.

4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is

geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

a. wat de (vermeende) oorzaak is;

b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

c. wat de (voorgestelde) oplossing is;

d. contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en

f. wat de reeds genomen maatregelen zijn.  1. Artikel 9. Verzoeken van betrokkenen

1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Inspiranto,

zal Inspiranto het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. Inspiranto

mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

2. Inspiranto zal Opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke

medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de

Opdrachtgever hulp nodig heeft van Inspiranto voor de uitvoering van een

verzoek van een betrokkene, dan kan Inspiranto hiervoor kosten in rekening

brengen.  1. Artikel 10. Vertrouwelijkheid

1. Op alle persoonsgegevens die Inspiranto van Opdrachtgever ontvangt of zelf

verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht

jegens derden. Inspiranto zal deze informatie niet voor een ander doel

gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is

gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is

niet van toepassing:

a. voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de

informatie aan derden te verschaffen;

b. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is

voor de uitvoering van de Overeenkomst;

c. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te

verstrekken; of

d. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als

subverwerker.  1. Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een

deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle

van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.

2. De audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Inspiranto

aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en

redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog

rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Inspiranto

aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel

geven over het naleven van deze Bijlage. 3. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na

voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.

4. Inspiranto zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs

relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit.

5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in

overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet

worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

6. Alle kosten van de audit, ook de door Inspiranto gemaakte kosten, komen

voor rekening van Opdrachtgever.  1. Artikel 12. Einde van de Overeenkomst

1. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Inspiranto de van Opdrachtgever

ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders

overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.